สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
วันเวลาชื่อกิจกรรม สถานที่
 2 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา  8.40-11.10 น.
และ เวลา 13.00-15.20 น.

 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับ
 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา CD313 
 Research Method in Communication Design

 Cyber Center 
 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์  
 วิทยาเขตรังสิต
 4 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา  11.30-13.00 น.
 อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin    สำหรับนักศึกษา
 ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ  รายวิชา LM432:Logistics Research
 Cyber Center 
 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 วิทยาเขตรังสิต
 6 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา  10.00-12.00 น.
 อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาภาค
 วิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
LM432:Logistics Research
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 965 อาคารดร. เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
10 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา  14.00-16.30 น.
 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย สำหรับ    นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ภาควิชา Business  English รายวิชา Research Writingห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 962 ชั้น 6  
อาคารดร. เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. BU BookFair2015 ลานร่วมมิตร โรงอาหาร 1 วิทยาเขตรังสิต
18 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 10.00-12.00 น.
 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย สำหรับ
 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
Cyber Center 
อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
วิทยาเขตรังสิต
20 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา  9.00-12.00 น.
 อบรมการใช้โปรแกรม Endnote X6 สำหรับ
 คณาจารย์ 
  
                              
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 943 ชั้น 4 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

27 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 10.00-12.00 น.
 อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับ
 คณาจารย์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 ทั้งเดือน กิจกรรม Library Tour สำหรับนักศึกษา


อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
วิทยาเขตรังสิต
  ทั้งเดือน กิจกรรม Learning Quiz for School of Sciences and Technology

https://docs.google.com/a/bu.ac.th/forms/d/1YMLZMErw_VVRf4m0zipsDpVtwJ9w86RaMb-DF7aeBfI/viewform

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.bu.ac.th 
  ทั้งเดือน นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน จัดแสดงหนังสือชุด 101 เล่มชัน 4 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์  
วิทยาเขตรังสิต และ ชั้น 2 อาคารหอสมุด วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
  ทั้งเดือน กิจกรรม Book Review    เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.bu.ac.th และ เฟสบุ๊ค Bangkok University Library
  ทั้งเดือน การแสดงหนังสือที่น่าอ่านอาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ตู้โชว์หนังสือหน้าลิฟต์ชั้น 4 และ ชั้น 5 วิทยาเขตรังสิต