กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2558


เดือนมกราคม 2558

วัน/เวลา

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

วันที่ 12 ม.ค. 58  

เวลา 08.40 - 16.30 น. 

อบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ห้อง B4504 ชั้น 

 วันที่ 12-17 ม.ค.58        เวลา08.40 - 16.30 น. อบรมการรู้สารสนเทศสำหรับรายวิชา GE111: Value of Graduates อาคารหอสมุด สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต    ห้อง Cyber Center ชั้น 3
 วันที่ 19-22 ม.ค.58      เวลา 08.40-16.3น. อบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์อาคารหอสมุด สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต    ห้อง Cyber Center ชั้น 3

วันที่ 21 ม.ค. 58   เวลา 12.00 - 14.00 น.    และ14.30 - 16.30 น.

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจาก OPACสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา


สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร ชั้น 

วันที่ 24 ม.ค. 58    เวลา 12.00 - 14.00 น.  

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจาก OPACสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขต  กล้วยน้ำไท อาคาร ชั้น 2

วันที่ 26-27, 29-30 ม.ค. 58 เวลา 8.40-16.30 น.

กิจกรรม Library Tour สำหรับนักศึกษา  รายวิชา ILB100: Study Skills 

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร ชั้น 2

 วันที่ 27 ม.ค.58      
  เวลา 13.30 - 14.3น. อบรมการสืบค้นทรัพยากร    สารสนเทศห้องสมุด  จาก OPAC สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    
    
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร ชั้น 
วันที่ 28 ม.ค. 58      
 เวลา 10.00-12.00 น.
 อบรมการใช้ Turnitin สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคารหอสมุด สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต ห้อง Cyber Center ชั้น 3

ทั้งเดือน

กิจกรรม Library Tour  สำหรับนักศึกษา

อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต

ทั้งเดือน

กิจกรรม Learning Quiz for School of Business Administration & BUSEM

เว็บไซต์ห้องสมุด ที่ http://library.bu.ac.th

ทั้งเดือน

กิจกรรม Book Review

เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.bu.ac.thและเฟสบุ๊ค  Bangkok University Library

ทั้งเดือน

นิทรรศการส่งเสริมการอ่านจัดแสดงหนังสือชุด 101 เล่ม

 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต  ชั้น 4   และ    ห้องสมุดวิทยาเขต กล้วยน้ำไท ชั้น 2

ทั้งเดือน

การจัดแสดงหนังสือที่น่าอ่าน

อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต                    ตู้โชว์หนังสือ  หน้าลิฟต์ชั้น และ ชั้น 
Comments